Sundsvall

Gusturleden, ca 40 km, orange markering
En rid- och vandringsled som går genom ett historiskt intressant område väster om Sundsvall. En vandringsguide finns att köpa på turistbyrån. Karta att ladda ner från Gusturleden på www.gustur.nu

Mittnordenleden, 110 km
Leden går från Södra stadsberget i Sundsvall till Borgsjöbyn i Ånge. Leden har också en utgångspunkt vid Sidsjön och följer till en början Midskogsväken och ansluter till huvudleden strax öster om Vintertjärn. Vandringsguide finns på Tb i Sundsvall och på Sundsvalls kommun.

Pilgrimsleden
Sankt Olof är en vandringled som sträcker sig från Selångers Kyrkoruin till Nidarosdomen i Trondheim. 52 km av leden, från Selånger till Viskan, går genom Sundsvalls kommun.
www.pilgrimmedelpad.se
www.svenskakyrkan.se/selanger”

Hälsans stig
Hälsans stig går i närheten av Selångersån. Du kan följa två slingor som vardera är 4 km lång. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad
var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.
Mer på www.hjart-lung.se/halsansstig. Hitta ut
med rullstol eller barnvagn! Det finns flera områden som är lätta att ta sig fram i.
• Gärdetjärn
• Ortviksberget i Skönsberg
• Södra stadsbergets stigar vid Ängen
• Sidsjöns naturreservat
• Norra stadsberget
• Reservatet på Stornäset samt Stornäsets kaj som båda är fågellokaler med bra tillgänglig­het
• Sticksjön
• Selångersån, använd gärna kartan över Häl­sans stig.