Lilla Edet

Informationstavlor och kartbroschyrer finns i anslutning till samtliga leder inom kommunen. Broschyrer och kartor finns även tillgängliga på kommunens hemsida.

Väktorsjölederna 2-8 km
Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår delvis i Bredfjällets naturreservat. Skogsmarkerna kring Hjärtum karakteriseras av omväxlande och kuperad terräng med myrar, sjöar bergs- och skogs marker. Inom området finns uppmärkta vandringsleder från 2,1 till 8,1 km. De korta röda lederna runt
Lilla Näset går i en omväxlande natur och genom fina kulturmarker samt är
lätta att vandra. De längre blåa och gula lederna får bedömas vara lätt till
medelsvår vandring. Den längre leden runt Store Väktor ansluter till och går
utefter Bohusleden på den västra sidan av sjön Utefter lederna finns också fina badställen och utsiktsplatser, särskilt Måröds Lyseberg. Den omväxlande naturen i kombination med stora geologiska variationer, särskilt norrut i Hjärtum, ger upphov till ett av Sveriges mest artrika skogsområden.
Inom Väktorsjöområdet finns ett stort antal rödlistade arter, d v s hotade eller sällsynta arter av vilka många har skyddats genom naturvårdsavtal eller
biotopskydd.

Utbyleden 8,5 km
Utbyområdet är mycket kuperat och naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med blandlövskog till den mycket variationsrika
naturen på det 120 m höga platåområdet vid Långsbergens naturreservat. En
mängd kulturvärden i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt finns inom området. Här finns också mycket vackra
platser med en bedårande utsikt över Göta älvdalen. Inom området finns en
uppmärkt vandringsled på c:a 8,5 km. Leden är av varierande svårighets
grad och bör betraktas som medelsvår. Uppmärkta avstickare till intressanta
platser finns utefter leden.

Ryrsjön – Högstorpslederna 2-8 km
Utgörs av mycket kuperade skogsområden med varierande natur och med två
fina badsjöar. Området är lättillgängligt och ligger i anslutning till de två
tätorterna Lilla Edet och Göta. Högstorps-Prässebergsleden och Götaleden utmed de höglänta bergsområdena öster om Lilla Edet är på 5 km vardera men
kan lätt delas upp på mindre etapper. Lederna är medelsvåra och går i omväxlande skogsterräng med mycket vackra utsiktsplatser ut över Göta älvs dalgång. Dessa leder kan på några olika ställen även nås via ganska branta anslutningsstigar från Lilla Edets samhälle.

Ryrsjö- och Borydslederna är på 7,8 resp 7,1 km

Går i mer kuperad terräng samt innehåller några relativt svåra stigningar. Naturen är omväxlande skogs- och hagmarker med många skyddsvärda arter av både flora och fauna.

Pingstalunds- och Spetalsbergslederna 2-4 km
Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket tätortsnära naturområden vid Lödöse. Båda områdena utgörs av blandskogsområden med ädellövinslag. I
Spetalsbergen finns en uppmärkt vandringsled på 2,3 km och i Pingstalund ett
antal icke uppmärkta vandringsstigar samt ett elljusspår, alla i lätt terräng. Pingstalundsområdet är rikt på kulturvärden. Arkeologiska undersökningar har konstaterat ett flertal boplatser från jägarstenåldern för 6-10 000 år sedan.
Längst söderut i området finns Tingbergs Kulle, även kallad Galgekullen, som
fungerade som Ale härads avrättningsplats fram till 1857. Här kan man
även njuta av vidunderlig utsikt över Göta Älvdalen från en grillplats.Spetalsbergen har fått sitt namn efter det spetälskehospital som fanns i området under medeltiden. S:t Jörgens hospital låg antagligen på ängen bakom nuvarande Lödöse Museum.

Bohusleden etapp 9 (11,5 km) och10 (18 km)
Bohusleden löper genom 11 kommuner på sin 37 mil långa färd genom Bohuslän från Halländska gränsen i söder och till Strömstad i norr. Cirka 2 mil av Bohusleden går genom västra delen av Lilla Edets kommun från Svartedalen och Västerlanda i söder och genom Väktorsjöområdet och Bredfjället i norr. Etappen går genom ett sjörikt och vackert skogslandskap där det finns vindskydd och grillplatser. Kartbroschyrer över Bohusleden går att köpa på turistbyråer, fritidsförvaltningar, Friluftsfrämjandet eller Västkuststiftelsen.

www.lillaedet.se